اخبار موسسه تصویر شهر

Image

با گذشت 10 روز از آغاز اکران فیلم ایده اصلی در سینماها، پردیس سینمایی ملت با ضریب اشغال 22/67 درصد بعد از سینماهای کورش، آزادی و باغ کتاب چهارمین سینمای پرمخاطب این فیلم در کشور است.

با گذشت 10 روز از آغاز اکران فیلم ایده اصلی در سینماها، پردیس سینمایی ملت با ضریب اشغال 22/67 درصد بعد از سینماهای کورش، آزادی و  باغ کتاب چهارمین سینمای پرمخاطب این فیلم در کشور است. 
ایده اصلی در هفته ای که گذشت (از 19/5/98 الی 25/5/98) با استقبال 2121 نفر، همچنان صدرنشین جدول فروش پردیس سینمایی ملت است و بعد از آن فیلم های قسم با 1620 نفر، سرخپوست با 1435 نفر، شبی که ماه کامل شد با 1033 نفر و قصر شیرین با 914 نفر به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.