اخبار موسسه تصویر شهر

Image

موسسه تصویر شهر به منظور رونق فیلم کوتاه مجموعه برنامه‌هایی تحت عنوان «پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم کوتاه» را در سینما ملت برگزار می کند.سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر درباره هدف از ایجاد پاتوق آموزش و نمایش فیلم کوتاه در «پردیس سینمای ملت» گفت: امروز فیلم‌های بلند سینمایی وضعیت چندان مطلوبی در گیشه و بعضا کیفیت تولید ندارند و همین امر لزوم توجه به فیلمسازان کوتاه که آینده سینمای این کشور در دستان آنهاست، دوچندان می کند.

سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر درباره هدف از ایجاد پاتوق آموزش و نمایش فیلم کوتاه در «پردیس سینمای ملت» گفت: امروز فیلم‌های بلند سینمایی وضعیت چندان مطلوبی در گیشه و بعضا کیفیت تولید ندارند و همین امر لزوم توجه به فیلمسازان کوتاه که آینده سینمای این کشور در دستان آنهاست، دوچندان می کند.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر ادامه داد: ما فکر می‌کنیم که فیلم کوتاه و مستند می‌تواند بعضی از خلا‌ءهای هنری و تکنیکی در سینمای ایران را پر کند اما این اتفاق مهم، بدون حمایت و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی در حوزه فیلم کوتاه میسر نیست.

وی در پایان تاکید کرد: موسسه تصویر شهر به عنوان یک موسسه تولیدی و خدماتی که مدیریت پردیس های ملت، تماشا، راگا و رازی را بر عهده دارد، تصمیم به ایجاد «پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم کوتاه» در پردیس سینمایی ملت گرفته است.

موسسه تصویر شهر وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است و علاوه بر فعالیت‌های مربوط به تولید، اکران و... در حوزه تبلیغات نیز فعال است.

  • وی در پایان تاکید کرد: موسسه تصویر شهر به عنوان یک موسسه تولیدی و خدماتی که مدیریت پردیس های ملت، تماشا، راگا و رازی را بر عهده دارد، تصمیم به ایجاد «پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم کوتاه» در پردیس سینمایی ملت گرفته است.

    • موسسه تصویر شهر وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است و علاوه بر فعالیت‌های مربوط به تولید، اکران و... در حوزه تبلیغات نیز فعال است.

    • د پاتوق آموزش و نمایش فیلم کوتاه در «پردیس سینمای ملت» گفت: امروز فیلم‌های بلند سینمایی وضعیت چندان مطلوبی در گیشه و بعضا کیفیت تولید ندارند و همین امر لزوم توجه به فیلمسازان ک

  • سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر درباره هدف از ایجاد پاتوق آموزش و نمایش فیلم کوتاه در «پردیس سینمای ملت» گفت: امروز فیلم‌های بلند سینمایی وضعیت چندان مطلوبی در گیشه و بعضا کیفیت تولید ندارند و همین امر لزوم توجه به فیلمسازان کوتاه که آینده سینمای این کشور در دستان آنهاست، دوچندان می کند.مدیرعامل موسسه تصویر شهر ادامه داد: ما فکر می‌کنیم که فیلم کوتاه و مستند می‌تواند بعضی از خلا‌ءهای هنری و تکنیکی در سینمای ایران را پر کند اما این اتفاق مهم، بدون حمایت و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی در حوزه فیلم کوتاه میسر نیست.وی در پایان تاکید کرد: موسسه تصویر شهر به عنوان یک موسسه تولیدی و خدماتی که مدیریت پردیس های ملت، تماشا، راگا و رازی را بر عهده دارد، تصمیم به ایجاد «پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم کوتاه» در پردیس سینمایی ملت گرفته است.