گزارش تصویری

بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده) بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده) بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده) بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده) بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده) بزرگداشت جمشید مشایخی- پردیس تماشا (عکس: سهیل صلاحی زاده)
دیگر گزارش ها