فیلم ها

بزرگداشت داریوش اسدزاده در هفتمین جشنواره فیلم شهر
  • تاریخ ثبت فیلم :یکشنبه 3 شهریور 1398
  • بزرگداشت داریوش اسدزاده در هفتمین جشنواره فیلم شهر فیلم شهر برگزار شد.